Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥΗ αι­μα­τη­ρή διά­λυ­ση των κα­τα­σκη­νώ­σε­ων στην πλα­τεία al-Nahdaκαι στο Rabaaal-Adawiyaδεν είναι τί­πο­τε άλλο παρά μια σφαγή, που προ­ε­τοι­μα­ζό­ταν από καιρό. Στό­χος της είναι να εξο­λο­θρεύ­σει τη Μου­σουλ­μα­νι­κή Αδελ­φό­τη­τα. Αλλά είναι επί­σης μέρος ενός συ­νο­λι­κό­τε­ρου σχε­δί­ου να εξο­λο­θρευ­τεί η Αι­γυ­πτια­κή Επα­νά­στα­ση και να απο­κα­τα­στα­θεί το στρα­τιω­τι­κό-αστυ­νο­μι­κό κρά­τος του Μου­μπα­ρα­κι­κού κα­θε­στώ­τος.

Οι Επα­να­στά­τες Σο­σια­λι­στές δεν υπε­ρα­σπι­στή­κα­με το κα­θε­στώς του Μο­χά­μεντ Μόρσι και της Μου­σουλ­μα­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας ούτε μια μέρα. Ήμα­στε πά­ντο­τε στις πρώ­τες γραμ­μές της αντι­πο­λί­τευ­σης σε αυτό το εγκλη­μα­τι­κό, απο­τυ­χη­μέ­νο κα­θε­στώς που πρό­δω­σε τους στό­χους της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης. Προ­στά­τευ­σε ακόμα και τους πυ­λώ­νες του Μου­μπα­ρα­κι­κού κα­θε­στώ­τος, τους μη­χα­νι­σμούς ασφα­λεί­ας του, τις ένο­πλες δυ­νά­μεις και τους διε­φθαρ­μέ­νους επι­χει­ρη­μα­τί­ες. Συμ­με­τεί­χα­με δρα­στή­ρια στο επα­να­στα­τι­κό κύμα της 30 Ιούνη.

Επί­σης δεν υπε­ρα­σπι­στή­κα­με ούτε για μία μέρα τις κα­τα­σκη­νώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας της Αδελ­φό­τη­τας και τις προ­σπά­θειές τους να επα­να­φέ­ρουν τον Μόρσι στην εξου­σία.

Αλλά πρέ­πει να το­πο­θε­τή­σου­με τα ση­με­ρι­νά γε­γο­νό­τα στο γε­νι­κό­τε­ρο πλαί­σιο που είναι η χρήση του στρα­τού για να χτυ­πη­θούν ερ­γα­τι­κές απερ­γί­ες (ΣτΜ: Ανα­φέ­ρε­ται κυ­ρί­ως στο Σουέζ, όπου ο στρα­τός πε­ρι­κύ­κλω­σε ερ­γο­στά­σιο και συ­νέ­λα­βε τους ηγέ­τες της απερ­γί­ας).

Βλέ­που­με επί­σης
τον διο­ρι­σμό των νέων κυ­βερ­νη­τών των πε­ρι­φε­ρειών, οι οποί­οι προ­έρ­χο­νται σε με­γά­λο βαθμό από τις γραμ­μές των κα­τα­λοί­πων του κα­θε­στώ­τος, την αστυ­νο­μία και τους στρα­τη­γούς. Έπει­τα υπάρ­χουν οι πο­λι­τι­κές της κυ­βέρ­νη­σης του στρα­τη­γού Αμπ­ντούλ-Φα­τάχ Ελ-Σί­σι. Έχει υιο­θε­τή­σει έναν οδικό χάρτη εμ­φα­νώς εχθρι­κό προς τους στό­χους και τα αι­τή­μα­τα της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης, που είναι για ελευ­θε­ρία, αξιο­πρέ­πεια και κοι­νω­νι­κή δι­καιο­σύ­νη.

Αυτό είναι το πλαί­σιο στο οποίο ο στρα­τός και η αστυ­νο­μία διε­ξά­γουν μια βάρ­βα­ρη σφαγή. Είναι μια αι­μα­το­βαμ­μέ­νη πρόβα για την εξο­λό­θρευ­ση της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης. Έχει στόχο να σπά­σει το επα­να­στα­τι­κό φρό­νη­μα όλων των Αι­γυ­πτί­ων που διεκ­δι­κούν τα δι­καιώ­μα­τά τους, είτε ερ­γά­τες, φτω­χοί είτε επα­να­στα­τι­κή νε­ο­λαία, δη­μιουρ­γώ­ντας μια κα­τά­στα­ση τρό­μου.

Όμως, η αντί­δρα­ση της Μου­σουλ­μα­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας και των Σα­λα­φι­στών, να επι­τε­θούν σε χρι­στια­νούς και στις εκ­κλη­σί­ες τους είναι ένα έγκλη­μα θρη­σκευ­τι­κού σε­χτα­ρι­σμού που υπη­ρε­τεί μόνο τις δυ­νά­μεις της αντε­πα­νά­στα­σης. Η άθλια προ­σπά­θεια να προ­κλη­θεί ένας εμ­φύ­λιος πό­λε­μος, στον οποίο οι Αι­γύ­πτιοι χρι­στια­νοί θα πέ­σουν θύ­μα­τα της αντι­δρα­στι­κής Μου­σουλ­μα­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας είναι μια προ­σπά­θεια στην οποία το κρά­τος του Μου­μπά­ρακ και ο Ελ-Σί­σι είναι συ­νέ­νο­χοι. Ούτε μια φορά δεν έχουν υπε­ρα­σπι­στεί τους Κό­πτες και τις εκ­κλη­σί­ες τους.

Στε­κό­μα­στε απο­φα­σι­στι­κά ενά­ντια στις σφα­γές του Ελ-Σί­σι και ενά­ντια στην άθλια προ­σπά­θειά του να συ­ντρί­ψει την Αι­γυ­πτια­κή Επα­νά­στα­ση. Γιατί η ση­με­ρι­νή σφαγή είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο προς την επι­κρά­τη­ση της αντε­πα­νά­στα­σης. Στε­κό­μα­στε με την ίδια απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα ενά­ντια σε όλες τις επι­θέ­σεις στους χρι­στια­νούς της Αι­γύ­πτου και ενά­ντια στην σε­χτα­ρι­στι­κή εκ­στρα­τεία θρη­σκευ­τι­κού μί­σους, που υπη­ρε­τεί μόνο τα συμ­φέ­ρο­ντα του Ελ-Σί­σι και του αι­μα­τη­ρού του σχε­δί­ου.

Αρ­κε­τοί από αυ­τούς που πε­ρι­γρά­φουν τους εαυ­τούς τους ως φι­λε­λεύ­θε­ρους και αρι­στε­ρούς έχουν προ­δώ­σει την Αι­γυ­πτια­κή Επα­νά­στα­ση, με μπρο­στά­ρη­δες αυ­τούς που συμ­με­τέ­χουν στην κυ­βέρ­νη­ση του Ελ-Σί­σι. Πού­λη­σαν το αίμα των μαρ­τύ­ρων για να ξε­πλύ­νουν το στρα­τό και την αντε­πα­νά­στα­ση. Αυτοί οι άν­θρω­ποι έχουν αίμα στα χέρια τους.

Εμείς, οι Επα­να­στά­τες Σο­σια­λι­στές,
δεν θα πα­ρεκ­κλί­νου­με ούτε για μια στιγ­μή από το μο­νο­πά­τι της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης. Δεν θα ξε­χά­σου­με ποτέ το δίκιο των μαρ­τύ­ρων της επα­νά­στα­σης και το αίμα τους –αυτών που έπε­σαν πο­λε­μώ­ντας τον Μου­μπά­ρακ, αυτών που έπε­σαν πο­λε­μώ­ντας το Στρα­τιω­τι­κό Συμ­βού­λιο, αυτών που έπε­σαν πο­λε­μώ­ντας το κα­θε­στώ­τος του Μόρσι και αυτών που πέ­φτουν τώρα πο­λε­μώ­ντας τον Ελ-Σί­σι και τα σκυ­λιά του.

Κάτω η στρα­τιω­τι­κή εξου­σία! Όχι στην επι­στρο­φή του πα­λιού κα­θε­στώ­τος! Όχι στην επι­στρο­φή της Αδελ­φό­τη­τας! Όλη η εξου­σία και ο πλού­τος στο λαό!

Επα­να­στά­τες Σο­σια­λι­στές
14 Αυ­γού­στου, 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου